Schoolgeld

Schoolgeld

Het schoolgeld voor Winford Bilingual is all-inclusive. Het bevat de kosten voor de (eind)toetsen in beide talen, tentoonstellingen, excursies, gezonde snacks en de warme middagmaaltijd op school.

Amsterdam Bilingual : Het schoolgeld bedraagt op jaarbasis 2023-2024 is €21.300

Haarlem Bilingual: Het schoolgeld bedraagt op jaarbasis 2023-2024 is €16.900

Betaling: twee opties

  1. Bovenstaand schoolgeld geldt 2023/24 voor betaling in een keer, vóór 1 augustus 2023.
  2. Betaling in drie termijnen is mogelijk, dan betaalt u 3% additionele administratie- en rentekosten. De termijnen vervallen op 1 augustus, 15 november en 1 februari. Voor deze optie vragen wij u een automatische incasso af te geven.

Instroom na 1 augustus

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd.

Opzegging

Opzegging van de overeenkomst met de school dient schriftelijk te geschieden door de ouders, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Mocht een schriftelijke opzegging ontbreken, dan zal daarvoor in de plaats een bedrag ter grootte van 2 x het maandlesgeld in rekening worden gebracht. Alle achterstallige lesgelden of andere kosten zijn verschuldigd per de datum van opzegging.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 10% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind voor Amsterdam, en 5% voor Haarlem.